ZZO Włodawa

 • przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie;
 • utrzymanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadającej się w całości lub części do odzysku;
 • utrzymanie i eksploatacja instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych;
 • utrzymanie i eksploatacja kwater balastu – instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;
 • wysegregowywanie, rozdrabnianie, obróbka, produkcja paliwa alternatywnego lub komponentów do produkcji paliwa;
 • organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • zamykanie i rekultywacja składowisk;
 • monitoring składowisk;
 • transport odpadów;
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej;
 • zagospodarowanie odpadów azbestowych;
 • utrzymanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i infrastruktury składowiska, kompostowni Zakładu;
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej zebranych, odbieranych, wysegregowanych transportowanych odpadów i zagospodarowanych oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń.

Obok działalności podstawowej Zakład prowadzi działalność pomocniczą w zakresie, na jaki pozwalają posiadane wyposażenie techniczne  i wykwalifikowana kadra. Obowiązkiem Zakładu jest odbiór od mieszkańców gmin członków Związku odpadów komunalnych oraz unieszkodliwianie tych odpadów. Zakład działa w ciągłym dostosowywaniu się do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Zakład może za zgodą Zarządu Związku podejmować działalność gospodarczą ze sfery o charakterze użyteczności publicznej nie przewidzianej w § 6, jeżeli podjęcie takiej działalności nie spowoduje ograniczenia lub pogorszenia jakości albo ciągłości realizacji zadań wymienionych w § 6 i korzystnie wpłynie na wyniki ekonomiczne działalności gospodarczej Zakładu.